17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Trusov Valery

前锋

身高: 191

体重: 85

出生日: 25.06.1996

年龄: 26

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
13/14 | 常规赛
THC 83 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 2 1 50.0 2:55 5.0
14/15 | 常规赛
THC 83 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 4 1 25.0 2:56 4.0
15/16 | 常规赛
THC 83 3 1 1 2 -1 0 1 0 0 0 0 0 5 20.0 1.7 27 2 7.4 9:48 16.7
16/17 | 常规赛
THC 83 22 2 0 2 3 2 2 0 0 0 0 0 11 18.2 0.5 121 53 43.8 7:11 10.4
16/17 | 季后赛
THC 83 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 4 1 25.0 4:24 6.5

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 29 3 1 4 2 2 3 0 0 0 0 0 17 17.6 0.6 154 57 37.0 7:00 10.5
季后赛 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 4 1 25.0 4:24 6.5
SHL总共 31 3 1 4 2 2 3 0 0 0 0 0 17 17.6 0.5 158 58 36.7 6:50 10.2
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)