17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Smirnov Andrei

前锋

身高: 180

体重: 75

出生日: 14.01.1998

年龄: 25

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
19/20 | 常规赛
Humo 31 31 1 3 4 4 16 1 0 0 0 0 0 25 4.0 0.8 208 96 46.2 10:03 14.6
19/20 | 季后赛
Humo 31 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 0 - 8:33 10.0

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 31 1 3 4 4 16 1 0 0 0 0 0 25 4.0 0.8 208 96 46.2 10:03 14.6
季后赛 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 0 - 8:33 10.0
SHL总共 33 1 3 4 4 18 1 0 0 0 0 0 26 3.8 0.8 208 96 46.2 9:58 14.3
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)