17 四月

SKL

1:4

(0:1 1:0 0:3)

KHM

20 四月

KHM

3:2 OT

(1:0 1:2 0:0 1:0)

SKL

21 四月

KHM

7:3

(1:1 6:0 0:2)

SKL

Yegorov Yegor #62

前锋

身高: 179

体重: 75

出生日: 16.02.2003

年龄: 20

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
21/22 | 常规赛
Rubin 62 21 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 8 0.0 0.4 0 0 - 6:21 10.3
21/22 | 季后赛
Rubin 62 10 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0 0.6 0 0 - 9:27 15.3
22/23 | 常规赛
Rubin 62 15 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 9 11.1 0.6 0 0 - 10:24 15.7
22/23 | 季后赛
Rubin 62 13 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 0 9 11.1 0.7 0 0 - 7:52 13.2

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 36 1 2 3 -2 2 1 0 0 0 0 0 17 5.9 0.5 0 0 - 8:02 12.6
季后赛 23 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 15 6.7 0.7 0 0 - 8:35 14.1
SHL总共 59 2 2 4 -3 4 2 0 0 0 0 0 32 6.2 0.5 0 0 - 8:14 13.2
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)