20 四月

DSP

6:2

(2:0 2:0 2:2)

RUB

21 四月

DSP

2:3 OT

(2:0 0:1 0:1 0:1)

RUB

24 四月

RUB

2:1 OT

(1:0 0:1 0:0 1:0)

DSP

Shipilov Alexander #22

前锋

身高: 184

体重: 93

出生日: 24.03.1996

年龄: 26

Максим Кицын
季 / 冰球队 # 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
17/18 | 常规赛
Buran 22 43 5 9 14 -20 12 3 2 0 0 1 0 70 7.1 1.6 404 190 47.0 13:36 18.2
18/19 | 常规赛
Buran 22 41 4 3 7 -17 14 4 0 0 0 0 0 48 8.3 1.2 228 101 44.3 13:06 17.2
19/20 | 常规赛
Buran 22 40 4 2 6 -9 45 4 0 0 0 1 0 35 11.4 0.9 21 10 47.6 9:55 13.3
20/21 | 常规赛
Buran 22 35 4 1 5 -3 8 3 1 0 0 1 0 30 13.3 0.9 37 16 43.2 11:11 15.5
21/22 | 常规赛
Buran 22 47 5 5 10 -11 21 5 0 0 0 1 0 59 8.5 1.3 114 40 35.1 13:43 19.6

SHL统计

季 / 冰球队 场次 进球 传球 得分 +/- 罚时 平等成分进球 以多打少进球 以少打多进球 加时进球 胜球 胜球 罚球比赛 进球射门比例 平均每场射门 开球 胜开球 胜开球比例 平均场上时间 平均每场班次
常规赛 206 22 20 42 -60 100 19 3 0 0 4 0 242 9.1 1.2 804 357 44.4 12:24 16.9
SHL总共 206 22 20 42 -60 100 19 3 0 0 4 0 242 9.1 1.2 804 357 44.4 12:24 16.9
场次 - 场次, 得分 - 得分, +/- - 在场进球总结(+/-)